REGULAMIN SERWISU WWW.KOCIE-PORADY.PL

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.kocie-porady.pl (dalej: „Serwis”).
 • Administratorem Serwisu jest Mieszko Eichelberger prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kocie Porady Mieszko Eichelberger, ul. Gorlicka 58B/11, 51-314 Wrocław, NIP 5832884816, REGON 36897198, kontakt: kontakt@kocie-porady.pl (dalej: „Administrator”).
 • Aktualna treść Regulaminu jest dostępna w każdym momencie po kliknięciu w link „Regulamin serwisu” znajdujący się w stopce Serwisu.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • Usłudze – rozumie się przez to bezpłatną lub odpłatną usługę świadczoną w Serwisie przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającą na:
 • zapewnieniu Użytkownikowi dostępu do Treści bez jednoczesnej obecności stron (na odległość),
 • możliwości zapisu i otrzymywania newslettera,
 • możliwości założenia konta i dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Administratora,
 • dostępie do informacji na temat Administratora oraz prowadzonej przez niego działalności,
 • Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z Usługi,
 • Treści – rozumie się przez to materiały (w szczególności materiały edukacyjne) dostępne w Serwisie, udostępniane na żądanie Użytkownika,
 • Sprzęcie – rozumie się przez to urządzenia spełniające określone w Regulaminie parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usługi,
 • Umowie – rozumie się przez to umowę zawartą przez przystąpienie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, o treści określonej w niniejszym Regulaminie.

Zasady świadczenia Usług przez Administratora

 • Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
 • Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
 • zastosowania przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
 • Serwis jest optymalizowany w rozdzielczości: 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 • Korzystanie z Usług może wiązać się z potencjalnym ryzykiem. Wśród podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet wyróżniamy:
 • wszelkiego rodzaju skrypty lub aplikacje mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego,
 • złośliwe oprogramowanie,
 • programy zaprojektowane do śledzenia działania użytkownika gromadzące informacje o Użytkowniku i wysyłające je autorowi programu,
 • włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika;

W celu zabezpieczenia się przed wymienionymi wyżej zagrożeniami zalecamy się ostrożne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu oraz stosowanie środków gwarantujących bezpieczeństwo (np. antywirusowe, skomplikowane hasła, aktualizacja oprogramowania, nieotwieranie treści o niewiadomym pochodzeniu).

 • Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Administrator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich,
 • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub, które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec,
 • jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Podstawowe zasady korzystania z Usług przez Użytkownika

 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw Administratora.
 • Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
 • korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem wszelkich przysługującym im praw.
 • Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego zakazu Administrator jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz takiego Użytkownika.
 • Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 • Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.
 • Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług.

  Zasady korzystania z odpłatnych Usług świadczonych przez Administratora

 • Administrator świadczy następujące odpłatne Usługi:
 • dostęp do e-booków,
 • dostęp do abonamentowych porad behawioralnych i żywieniowych, wraz z udostępnieniem materiałów szkoleniowych.
 • Usługi wskazane w § 5 ust. 1 powyżej są dostępne po zarejestrowaniu się przez Użytkownika i uiszczeniu opłat wskazanych w [link do podstrony].

Reklamacje, Zwroty, Rezygnacje

 • Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo złożenia reklamacji, zwrotu, rezygnacji
 • Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Administratora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub w formie e-mailowej na adres kontakt@kocie-porady.pl w terminie miesiąca od dnia wykonania przez Administratora reklamowanej Usługi.
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail lub adres do doręczeń Użytkownika,
  • określenie przedmiotu reklamacji,
  • opis żądania Użytkownika,
  • wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację.
 • Administrator, w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji może zażądać od Użytkownika dodatkowych, innych niż wskazane w ust. 3 powyżej, informacji, które uzna za niezbędne do przeprowadzenia oceny przedmiotu reklamacji.
 • Reklamacje, zwroty, rezygnacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia.
 • Wypłata środków następuje w ciągu 30 dni od przyjęcia reklamacji, zwrotu, rezygnacji,
 • Decyzja Administratora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia przez Użytkownika swoich roszczeń na zasadach ogólnych, na drodze postępowania sądowego.

Dane osobowe

Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników serwisu oraz Użytkowników, którzy złożą reklamację lub skorzystają z formularza kontaktowego są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na zasadach opisanych w Polityce prywatności [link].

Postanowienia końcowe

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.
 • Administrator zastrzega, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, układ prezentowych w ramach Serwisu treści, logotypy, elementy graficzne i materiały video stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratorów lub podmiotów z nim współpracujących.
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.