Skip to main content

Żyjąc w Polsce niestety codziennie spotykamy się z problemem bezdomności która jak wynika z raportów przygotowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli – 2016 i 2018 rośnie wykładniczo. W związku z tym że ustawa o ochronie zwierząt mówi dość jasno czym jest zwierzę bezdomne, pozwolę sobie przytoczyć dla Ciebie drogi czytelniku wypis z ustawy:

 

Art. 1. 1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

 

Czyli mamy z automatu pewne zobowiązania wobec każdego zwierzęcia.

Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

[…]
2) „humanitarnym traktowaniu zwierząt” – rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę;
[…]
15) „właściwych warunkach bytowania” – rozumie się przez to zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku;
16) „zwierzętach bezdomnych” – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
17) „zwierzętach domowych” – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

[…]
21) „zwierzętach wolno żyjących (dzikich)” – rozumie się przez to zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od człowieka
Art. 5. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania

Czyli mamy obowiązek zapewnić bezpieczeństwo, schronienie i opiekę oraz humanitarne traktowanie.

Jak jasno wynika z zacytowanych punktów, kot domowy (gatunek zwierzęcia udomowionego, przyrodniczo nie występujący w Polsce) nawet urodzony na dworze jest zwierzęciem bezdomnym, któremu jesteśmy zobowiązani pomóc. Tak jak psu domowemu którego spotkamy na ulicy bez opiekuna.

  1. Najbardziej rozsądnym działaniem na sam początek jest ocena czy zwierzę jest w bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia, oraz czy może zagraża innym zwierzętom lub/i ludziom (przypomnę, że kot domowy jak gatunek obcy zawsze zagraża zwierzętom dzikim), warto dodać że każde zwierzę błąkające się po ulicy ma szansę na chorobę lub zranienie więc jest uzasadnienie do wezwania służb które powinny udzielić Ci wsparcia. Służbami które powinny Ci udzielić wsparcia jest Straż Miejska lub Gminna lub oraz Policja. Pamiętaj że funkcjonariusz który odmawia reakcji na Twoje wezwanie może popełniać wykroczenie, przestępstwo – zaniechania obowiązków, rozmawiając z funkcjonariuszami obowiązkowo proś o odmowę na piśmie, oraz podanie imienia, nazwiska, numeru odznaki oraz nazwiska przełożonego. Pamiętaj że Policji, Straży Miejskiej nie chroni RODO ani inne akty prawne, masz prawo nagrywać rozmowę audio-video. Jeśli masz problemy z wyegzekwowaniem swoich praw, dzwonisz na 986 lub 997 i prosisz o zewnętrzny patrol policji lub przełożonego danego oficera.
  2. Strażnik Miejski lub Policjant powinien posiadać kontakt do lekarza weterynarii który ma podpisaną umowę z gminą (gmina ma obowiązek posiadać podpisaną taką umowę, na 24 godzinną opiekę nad zwierzętami powypadkowymi).

Art. 11a. 1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

[…]
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

Zwierzę bezdomne zgłoszone na Policję, Straży Miejskiej jest przekazywane do lekarza weterynarii z którym podpisaną ma umowę, lub od razu do schroniska z którym gmina ma obowiązek podpisać umowę.

Art. 11a. 1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 2. Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

[…]
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

Mieszko Eichelberger

Zoopsycholog specjalizujący się w zachowaniu kotów domowych. Opiekun zwierząt domowych, edukator oraz pasjonat działań pro przyrodniczych. Moją pasją jest walka o poprawę warunków życia kotów domowych w Polskim systemie prawnym, przy okazji walczę też o wsparcie bioróżnorodności.

Leave a Reply